is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£25 GESCHIEDENIS be*

de meerderheid by den Ryksdag hebbende beko» men, deeden toen het gefchil, 't geen tusfchen haar en den Koning over het begeeven van een aantal posten beftond, geheel ten nadeele van den Monarch beflisfen. Na deeze overwinning kende haare heerschzucht geene paaien, zo dat zy zelfs de Koninginne noodjaakten tot het overgeeven van de Jttweelen der kroon. De Graaven Brahé, Horn en Wrangel, verontwaardigd over de grove beleedigingen welke de Koning moest verdraagen, beraamden een Plan om de Regeeringsvorm te veranderen, en den Koning in zyn aloud gezag te herftellen. Doch toen het 'er toe kwam waren zy te bevreesd, om hunne genomene maatregelen uit te voeren. Hier door wierd de geheele zamenzweering ontdekt, en door de Ryksraaden verydeld, die, onder anderen, den Graave Brahé gevangen kreegen, en hem deeden onthoofden. Teffens wierd de Koning van het weinig gezag, 'c geen hy noch had, geheel beroofd, en alles gefchikt naar denzin derFranschgezinde Ryksraaden, die eerlang, om aan den wensch van het Hof van Verfailles te voldoen , Zweeden ook deel deeden neemen in den zevenjaarigen Oorlog. 1

De Engelfchen geraakten, na het fluiten van den Vrede te Aken, met de Pruisfchen'in gefchil over eenige fchepen aan PruishTche onderdaanen toebehoorende, doch die door de Engelfche

Ka-