Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. 25

wyl de Prins Repniri zich als haar Afgezant naar Warfchaw begaf.

De bepaalde tyd tot den Ryksdag eindelyk gekomem zynde, was dezelve naauwelyks vergaderd , of hy wierd in de war gebragt door oproerige beweegingen. In de eerfie plaats moest 'er een Maarfchalk benoemd worden, tor. welke waardigheid, eene aanzienelyke party, den Prins Adam Czartorinski, Hemde , doch een andere party riep, dat de verkiezing onwet. tig was. Toen vergaderden de leden tot de verkiezing van een nieuwen Maarfchalk, by welke gelegenheid de Maarfchalk van den voo« ligen Ryksdag, dè Graaf Malackowski , die waardigheid moest bekleeden , tot dat 'er een nieuwe was verkooren. Doch deeze ziende, dat alle toegangen en galderyen intusfchen met Ruififehe Soldaaten bezet waren, weigerde de Hemmen op te neemen, zo lang zy niet van daar zouden zyn vertrokken. De Generaal Mikranowski, a'.s Landboode van Cracow, onderfteunde den eisch des Maarfchalks, met groote welfpreekendheid, doch wierd door de Rusfen alleen beantwoord met dreigementen: waarop de fabels van alle kanten uit de fchede kwamen. Benevens de overige had ook Mikranowski zyn Zydgeweer getrokken, doch hy Hak het ras weder in de fchede. In E 5 de

Sluiten