is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 GESCHIEDENIS dir

geheel afgemat, en daarenboven ten hoogden bevreesd voor de Rusfifche Vloot, op de Zwarte Zee, die onder het bellier van den dapperen Kingsbergen dagelyks meer en meer wierd verfterke, en Konftantinopel zelve bedreigde, trachtten in het volgend jaar tot een draagelyken Vrede te komen, ten welken einde de Onderhandelingen te Bucharest begonnen, en tot in 1773 wierden ge« rekt.- De Turken hadden intusfehen wat tyds gehad om zich te herftellen, en vonden daarenboven eenige eifchen der Rusfen zo fterk, dat zy dezelve eindelyk als onaanneemelyk afkeurden; 't geen den oorlog deed hervatten, welke toen tot in 1774 aan de oevers des Donau's met een wisfelvallig geluk wierd gevoerd. Blyver de de Rusfen wel doorgaans overwinnaars en behaalers van grooten buit, doch zonder zich behoorlyk aan den overkant van den vloed te kunnen vestigen; om daar door den Turken den laatften ftag toe te brengen. Eit ge-, lukte eindelyk den dapperen Generaal Romanzow, die het waagde op den 10 van Hooimaand mee zyne geheele magt over den Donau te trekken, de ftad Silistria te belegeren , en teffens het daar by leggend leger van den Groot-Vizier in het gebergte in te fluiten, in den omtrek van Szumla. By dit ongeluk der Turken, kwam het oplichten van eene bezending van vyfduizend wagenen,

welke