is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 GESCHIEDENIS der

des Dniepers, Jenikaleen Kortsch, in deCrim, gelyk ook Afoph; en bekwamen daar door de gelegenheid tot het bouwen en onderhouden eener Vloot in de Zwarte Zee, het geen hen by een volgenden oorlog kon dienen om Conlhntinopel zelve dagelyks te bedreigen.

Zeer aanmerkenswaardig was het pas verloopen jaar 1773, van wegen den volkomen val der aanzienelyke Sociëteit der Jezuiten. De voornaamlte Roomschgezinde Mogenheeden hadden al lang by den tegenwoordigen Paus, Benedictus den XIV, een man van meerder opgeklaarde beginzelen dan doorgaans by de Roomfehe Kerkvoogden plaats heeft, aangehouden, tot het bekomen eener Bulle van Vernietiging der genoemde Sociëteit. De Paus was hen voorzeker ook niet genegen, doch ftelde die zaak zo lang mogelyk uit, denkelyk uit vrees voor de laagen der Broederfchap , die, gelyk hy licht begrypen kon, niets onbeproefd zouden laaten, om hunne afzetting aan hem te wreeken. Op den ar van Hooimaand deezes jaars verfcheen eindelyk het langverwagt zeer uitvoerig Decreet van Vernietiging, by wege eener Paufelyke Bulle. Zynde echter die zaak zo ftil gehouden, dat de Generaal der Orde 'er niet achter had kunnen komen; welke dus wel eene Verandering, maar geenzins eene volledige Vernietiging zyner Broederfchap, had gevreesd. Op

de