is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 GESCHIEDENIS oer

wierden afgezet, en de Raad van alle gezag ovefr de Nieuwspapieren, en 't geen verder aan de Drukkeryen behoorde, beroofd. Ondertusfchen behoorde van ouds de beflisfing van alle gefchillen, die tusfchen den Heer van Neufchatel en de Stads - Regeering mogten ontflaan, aan den Senaat van Bern. Waarom de Neufchatellers aldaar hunne klagten inbragten. De Pruisfifche Minister te Bern wierd toen ook gehoord, 'c geen ten gevolge had, dat de Bernfche Senaat de drangredenen der Neufchatellers zo ongegrond vond, dat zy hen verweezen in de gemaakte kosten, en alles, 't geen door den Koning was gedaan, goed keurden.

De Neufchatellers flonden niet weinig verbaasd op het verneemen van dit vonnis, en weigerden zich te onderwerpen. Doch die van Bern deeden aanflonds eenig Krygsvolk verzamelen , 't geen met eene goede artillery op weg toog, om de Stad te dwingen. Zo ras men dit binnen Neufchatel verftond, befloot men toe te geeven, en zich te onderwerpen. Hier mede zoude ook de geheele zaak een einde hebben genoomen, zo niet de Heer Guidot, Advokaat Generaal der Stad, die derzelver belangen te Bern had waargenoomen, in ver» denking was gevallen dat hy de zaak zyner Cliënten miet behoorlyk had waargenoomen, en dat hy daar door het verlies der Procedure had te wege

gebragt.