is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sas GESCHIEDENIS der

en ten fpoedigften eene voorbeeldige ïtraffe dier geene, welke het ftuk bedreeven hadden, vorderde, met het byvoegen van nadrukkelyke bedreigingen. De Staaten van Holland namen toen een befluit, dat men de bewuste papieren zoude overgeeven aan het Hof van Holland, om te onderzoeken, of men, volgens rechten, tegeiu de Amfterdamfche Regenten van 't jaar 1773, wegens het gebeurde, een lyfilraffdyk geding zoude kunnen aanvangen. Hier van wierd den Engelfchen Gezant kennis gegeeven , doch hy weigerde een zodanig befluit aan te neemen, als, zyns erachtens, meer gefchikt om de zaak op de lange baan te fchuiven, dan om hem de begeerde voldoening te bezorgen.

Op den 16 van Wintermaand had men intusfchtn te Londen de tyding bekomen dat het Vereenigd Gemeenebest tot de gewapende Neutraaliteit was by getreeden: ook zag men daar thans wel, dat de "begeerde voldoening over de onderneeming der Amfterdam fche Regenten niet zoude kunnen worden bekomen. Terwyl men eindelyk begreep, dat zo de bekendmaaking der toetreeding tot de Neutraaliteit door den Hollandfchen Gezant gefchiede, eer 'er noch eene Vredebreuk met Groot - Brittannie plaats had , de Noordfche Kroonen wel verpligt