Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. 231

ïflsgelyks geen troost by Deenemarken en Zweeden zoude vinden : gelyk ook eerlang zeer overtuigende bleek.

Dewyl dus het Vereenigd Gemeenebest aan zien zei ven was overgelaaten, verwagtte men, dat aldaar met den grootften yver zoude worden gewerkt, om eene magtige Vloot in Zee te brengen. Doch 'er begon, toen men dit het minst verwagtte, in alle Departementen van den Zeedienst, een minsten , zo als het fcheen, eene verwonderens. waardige Werkeloosheid te, heerfchen, waar door het uitrusten der Oorlogfchepen, en het bemannen, derzelve met eene onbegrypelyke traagheid voortging. Deeze te Ioorftelling verwekte geen gering misnoegen by zommige Staatsvergaderingen der Vereenigde Gewesten, met naame by die van Friesland , welke een geftreng onderzoek der oorzaaken eener zodanig vertraagde uitrusting vorderde. Inzonderheid was aan merkelyk het voordel van Amfterdam, om aan den Admiraal Generaal der Republiek, uit slle Provinciën eenige bekwaame Staatsleden toe te voegen, om met hem te helpen neemen de noodige maatregelen, ten einde de uitrusting te verhaasten. Z. Hoogheid beriep zich intusfchen op den doodelyk vervallen ftaat der Hollandfche Zeemagt, die alle fpoedig herftel P 4 onj

Sluiten