is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. 107

't geen insgelyks door eene zeer groote Meerderheid wierd vastgefteld , voornaamelyk om tot eenige verdediging te (trekken tegen de bedreigingen vanzommige Leden des Hoogen Adels, welke de groote Meerderheid der Vergadering fchuldig wilde hebben verklaard aan gekwetfte Majesteit, om dat dezelve zich thans openlyk tegen de bevelen des Konings verzette.

De vier en vyfentwintigfte van Bloeimaand waren aanmerkenswaardig, dewyl op den eerften dier dagen het getal der Geesteïyken, welke zich met den derden Staat vereenigd hadden, reeds honderdeenenvyftig perfoonen beliep: terwyl op den volgenden de weinige Edellieden, welke zulks tot hier toe hadden gedaan, vermeerderd wierden met een getal van vierenveertig, welke den Hertog van Orleans aan hun hoofd hadden. Ook bevond zich daar by de Graaf van Clermont Tonnére, die de reden van hun komst in een plegtige aanfpraak openlag, en op eene uitmuntende wyze, door den Voorzitter Bailli, wierd beantwoord. Ondertusfchen zaten de Voorltanders van het tegenwoordig (telzel van Regeering geenzins (til, maar deeden van alle kanten de Troepes, op welke men 't meest kon betrouwen , aanrukken , zo naar den omtrek van Verfailles, als naar dien van Parys. De Leden der Nationaale Vergadering hier uit niet veel goeds voorfpellende, zonden

vieren;