is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. sa;*

niet bewilligde, niet alleen geen meerdere magt, tot verdediging des Ryks, zoude zenden, maar zich ook genoodzaakt zien , 't meerendeel zyner troepen van den Rhyn te rug te trekken, en maar alleen zyn Rykscontingent te laaten blyven.

Eene Keizerlyke Commisfie vorderde insgelyks van den Ryksdag een fpoedig antwoord omtrent de volgende punten.

i. Door welke middelen het aanzien der Wetten,' en 't daar op gegrond gezag des Keizers, het best zoude kunnen worden gehandhaafd, tegen die onwillige Ryksleden, die in het opbrengen hunner toegeftaane Drievoudige Contingenten ongehoor-; zaam en nalaatig waren ?

3. Hoedanig men de maatregelen, tot verdediging des Ryks, en der getrouwe Onderdaanen van hetzelve, best zoude kunnen inrichten?

3. Wie den besten Patriottifchen raad, op deeze donkere tyden pasfende, zoude kunnen uitbrengen?

In het verleeden jaar had men aan veele geringere leden des Duitfchen Ryks toegedaan, hun Contingent in geld te leveren : doch thans wierd aan een ieder gelast, zyn Contingent niet in geld,; maar daadelyk in manfchappen, op te brengen.

Tegen het openen van den aanltaanden Veldtocht vernieuwden zich de geruchten van Vrede, en) 'er verfcheenen ook waarlyk ontwerpen van ver-j P a fchüj'