Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. 355

grootfte deel onzer Medeburgers fteunt, het fterkst bewys aan hunner waare verkleefdheid aan de Vryheid , den Voorfpoed, en het Géluk van Frankryk. Elk gedeelte van 't Congres heeft den Pefident verzocht U van hunne wyze van denken omtrent U te verzekeren: en terwyl ik aan deeze begeerte voldoe, ben ik belast, U te gelyk te verzekeren, dat onze Prefident zyne eigene gevoelens heeft uitgedrukt."

„ Daar het Gezag, het welk my is toevertrouwd, door Ulieden is erkend geworden, zo vleie ik my, myne post met het grootst genoegen te zullen waarneemen; om dat ik ten fterkften overtuigd ben, dat ik, by het opvolgen der inlpraak van myn eigen hart, by het haaken naar de Vryheid en 't geluk van 't Franfche Volk, het zelfde gevoele met myn Vaderland; en dat ik, by het vereenigen van alle myne poogingen, om de eendragt te bewaaren en te doen vbortduuren, welke zo gelukkig tusfehen de beide Gemeenebesten beftaat, beider belangen zal bevorderen. Ter bereiking van deeze groote einden zyn alle myne poogingen ingericht. Indien ik het geluk hebbe, van de goedkeuring der beide Republieken, door myne gedraagingen, te verdië* nen, zo zal ik deeze gebeurtenis, als de gelukkigfte van myn geheel leven, befchouwen; en ik zal vervolgens te rug keeren met die gerustheid, die alleen te beurt valt aan hen, welker bedoelingen zuiver zyn, en die de zaak der Vryheid dienen " Z a Na

Sluiten