is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 Tegenwoordige Staat

Wester. wyj de ftemmende plaatfen, die onder dit dorp behooren, 23 in getal zyn.

16. A BB EGA, een dorp van middelbaaren omtrek en 28^ ftemmende plaatfen. Hetzelve ligt ten Westen van Oosthem en nader aan den Hemdyk. De kerk deezes Dorps pronkt insgelyks met een fraai Orgel. Weleer had men hier verfcheiden Adelyke Staten, met naame Attama, Sytinga , en Bonninga in het buurtje de Morra, naar 't welk ook een watertje ten Noorden des dorps, waardoor de Bolswerdervaart naar de Nieuwezyl loopt, den naam van Morra- of Morwieltje draagt. ïn de buurt, dieniet groot is, en de Abbegafter-Ryge genaamd wordt, lagen oudtyds Wigmana en Hceringa, en in de Óosterbuuren, Bangama. Ook was hier het huis van Haring Douwes, wiens Moeder, in 't jaar 1500, gedwongen werd hetzelve overtegeven aan Martena , dewyl deeze dreigde , anderszins haar' Zoon , dien hy had gevangen gekreegen , in haar gezigt te zullen onthoofden. Foppe Sjaarda's huis, ftaande in de Morra, werd op den 16 Scpr. 1490, doorDouwe Tietes Hettinga en zyn' broeder Epe, ingenomen en verbrand, waardoor de eigenaar, een vreedzaam man, na verloop van drie dagen, uit droefheid ftierf. Pier Foppes Bonninga huis , in de Morra ftaande, werd in 1405 ingenomen en geplondcrd.

%->-. WESTHEM, een klein dorp van 13 ftemmende plaatfen, en in 't Westen tegen den Hemdyk gelegen , gelyk Oosthem in 't Oosten: hier onder behoort het droog gemaaJen Atfebuurfter meer , liggende famen met

Sena-