is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 237

Sensmeer, tot Wonzeradeel behoorende, inden Westerzelfden Dy k, als ook bet buurtje de Graau we Kat, G0, alwaar men een Sluisje in den Hemdyk heeft, waar doormen te fcheep uit deBuitendykfler landen, door dit Dorp, in de Bolswerder vaart kan komen. Ook ziet men hier twee Wieren, overblyfzels van oude Staten.

18. W O L S U M , niet verre van Bolswerd , en naby de vaart, die van de Nieuwe zyl derwaards loopt, zo dat men hier te fcheep vry gemakkelyk af en aan kan komen. Onder dit Dorp, 't welk 20 ftemmende plaatfen bevat, behooren de buurtjes Laard , Jouwfard, Remfard, Vyf huis en Ytzum.

19. NIEUWLAND, een fraai en vermogend Dorp, waar onder wel 39^ ftemmen behooren. Men vindt hier een' fpitfen toren met eene groote en fraaie Kerk, waarfchynlyk gefticht even voor 't jaar 1277, en deeze is de eenigfte, die op 't Nieuwland , door opflyking der Middelzee gebooren, te vinden is. Weleer lag hier, in 't Zuiden des Dorps, aan den Tjaarddyk, de State Bomia, vermaard door den bedrieglyken handel van Swob Sjaardema, in de Friesfche Historie van Schotanus Cf) te vinden. Ook had men hier voor deezen een bekend Stins, toebehoorende aan 't geflagt van Hiddema, waarvan de Eigenaar, Joost Hiddema, werd verdreevcn door Haring Donia, die een Stins had, niet verre van daar gelegen. Nieuwland ligt byna rondom ingellooten in den ouden Dyk der Middelzee, en is, wat den bodem betreft , voorzien van vette kleigrond.

20. FOLS-

(t) BI. 364.