Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verborg voor ons zyne magt; dit deed ons den aanfla* beproeven, en was-oorzaak'van onzen val. Doch voortaan kennen wy zyne magt, kennen ook de onze, en moeten lum nimmer ten dryde uitdagen, noch vrezen , wanneer Hy ons tot denzelven uitdaagt. Een beter deel ons overgebleven, is door bedekte aanflagcn, door list en bedrog dat geen te bewerken, wat der magt niet gelukt is; op dat de Gebieder des hemels eenmaal aan ons ondervinde, dat hy, die zynen vyand door geweld overwint, bem flegts ten halven verwonnen beeft. De ruimte zal nieuwe waerelden voortbrengen, en reeds verfpreidde zich het gerucht in den hemel, dat hy voornemens ware eene nieuwe waereld te fcheppen, en daarin een gedacht te planten, hetwelk zyne liefde niet minder dan de zonen des hemels zoude begundigen. Deze waereld te zoeken op tefporen, zal mogelvk onze eerde onderneming zyn; daar of elders moeten wy heen. Deze brandende poel zal immers onze hemelfche zelfdandigheid niet ecuwig kluisteren, noch den afgrond ons lang met zyne duisternis bedekken. Doch eene volle vergadering moet deze gedachten doen rypen; het denkbeeld op vrede is

Sluiten