is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verloren paradijs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cao:)

tanfcbyn Gods zynen troon omringen, zyn gelyk gy onzen gelukkigen ftaat aan onze gehoorzaamheid verfchuldigd; deze alleen is de verzekering van ons geluk. Vrywillig dienen wy doordien wy vrywillig beminnen en de vryheid vafl beminnen of niet beminnen is in onzen wil gegrondvest; met dezen ftaan of vallen wy; cn fommigcn onzer door ongehoorzaamheid gevallen, zyn uit den hoogften hemel in het diepftV der helle nedergeftort. 6 Verfchrikkelyke val uit den hoogften ftaat van zaligheid in nimmer eindigende ellende ! •. Op uwe woorden, zcide onze eerfte ftam vader, heb ik met meer aandacht geluiftcrd, dan op de chorcn van engelen, wanneer zy tc midden van den nacht by de nabuurige bergen met hemelfche ftemmen onze eenzaamheid vergasten. Recda wistik dat wil en handelingen vry waren gefchapen; myne gedachten, myne ftandvaftige gedachten verzekerden my en zullen altoos my verzekeren, dat mynen] Schepper te beminnen, en zyn enig gebod zo rechtvaardig, tc gehoorzamen, myne aangenaamfte bezigheid zal blyven. Doch vreemdeling in dat geen watgy van de gebeurteniften in den hemel verbaaldet, wensch ik, wanneer gy zulks toeftemt, die gefchicdenis in hare uitge-