Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C-38)

hemel zich uitfpreidende, gebood deze eenen aangenamen ftilfiand van wapenen,en bragt het hatelyk krygsgedruistot zwygcn. Doorde donkere wolken omvangen, weken verwinnaars en verwonnelingen terug. Op het bevochten ilagveld legerden zich Michaël en zyne zegepralende engelen, en (telden hunne wachters, Cherubims vuurvlammen gelyk, aan alle kanten uit. Aan de andere zyde verdween Satan met zyne muitende legers in de duiflerniffen van den nacht ,• rufteloos riep hy de hoofden te midden der duifternis tot eene raadsvergadering byeen, en met eene tomeloze ftoutheid fprak hy hen op de volgende wyze aan :

ó Gy, thans in het gevaar beproefde vrienden! hoe vele proeven hebt gy gegeven, dat in de wapenen onverwinnelyk, gy niet flechts de vryheid, eene der minfte vorderingen, maar het geen wy nog verder bejagen, de eer, de heerfchappy, en eenen eeuwigen roem waardig zyt; immers éénen dag, [en wanneer éénen dag, waarom dan niet eeuwige dagen] hebt gy in een twyfl'clachtig gevecht u tegens de magt van den Heer des hemels verzet, die zyne magtigftc benden tegen ons afzond in den waan van ons aan zynen wil te onderwerpen.

Sluiten