Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Csitf )

overige, genaamd zil worden dan zult gy dit Parady* niet met (mart verlaten, maar een Paradys in u bezitten dat veel gelukkiger is. Laat ons dierhalven thans van dezen rop onzer befchouwing afdalen ; want het juiste uur eischt ons vertrek van hier, zie de wachters, die ik op gintTchen heuvel gefield heb, wachten op uw vertrek ; het vlammend zwaard aan hunne fpits glinftert fchriklyk tot een teken : langer mogen wy niet vertoe. ven. Ga 9 wek Eva, ik heb haar ook door zoete droomen, die haar alles goeds voorfpellen, gerust gefield, en haaren g'-est tot eene zagte onderwerping bereid. By gelegenheid kunt gy haar mededeelen wat gy thans vernomen hebt; inzonderheid wat haar geloof kan verilerken, de groote verlosfing des geheelen menschdoms, die door haar zaad zal plaats hebben, door het ziad der vrouw. Zo zult gy nog veele dagen leven, beiden éénftemmig in het geloof, wel in droefheid en met reden t wegens de bedreven zonden, maar toch ook getroost, wanneet gy het gelukkig einde bedenkt." Hy zweeg, en beiden daalden van den heuvel af, teen

Sluiten