Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 51? |

zy beneden waren, ltep Adam naar bet prieel wa.r ttvi te flapen lag; doch hy vond hasr wakker, cn zy ontfing met zagtzinnige woorden hem al Jus:

„ Ik weet van waar gy komt en waar gy heen gaat; want ook in den flaap is God, en de droomen waaifchouweh. Hy heeft my 'er een' zeer gunftigen gezonden, die my een groot heil verkondigde, toen ik, door fmart en angst afgemat, in flaap gevallen was. Maar gaan wy thans : ik wil niet langer toeven. Met u te gaan is hier blyven , zon> der u hier te blyven ware van hier gaan: gy zyt my alles, alle plaatfen zyn my aangenaam waar ik met u ben, met o, die om myne misdaad van hier verbannen wordt. Ik neem dezen troost met my van hier, dat, hoewel alles door my verloren is, ik onwaardige toch me: de gunst verwaardigd ben dat het my beloofde zaad alles zal herftellen."

Zoo fprak onze moeder Eva, en Adam hoorde haar toet welgevallen, maar antwoordde nje: : de engel ftond te digt by hem, en van den anderen heuvel trokken in fchitterende gelederen de cherubim naar hunnen beftcm-

Sluiten