Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV BRIKI? VAN DEN HIEBE

de hij de onderfcheidene tooneelen, welken zich aan zijn gezicht opdeedcn , en ging met een waarnecmend oog de zeden naar var. de imvoovers van dat gewest, wier meerder getal yisfchers was. Een zodanig fchouvfpel deet zijne dichtader zwel/en, en hij fchreef het gene hij zag, en het gene hem trof; en dus was het dat zijne eerfte visfeherszangen het licht zagen. ■ Gedpurende zijn verblijf in Zurich verwierven zijne bekwaamheden , zijne befchroomde , 'maar natuurlijk - eigene zedigheid, en zijn gadeloos fijn gevoel voor alles, wat het merk droeg van het waa/e fchoon, hem in V algemeen de achting en vriendfchap van den geleerden en den man van fmaak. Zijn karakter fchildert zich in zijn ■werk. Zijne te groote zedigheid weerhield hem langen tijd, om hetzeiyz zijnen yrienden mede te deelen. Eindelijk durfde hij het hun onder het oog brengen; en door hunne goedkeuring aangemoedigdging hij voort. Hij hezogt den land"

hou-

Sluiten