is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fredrik, vrijheer van der trenck. 49

Genoee hier van, tor dat wij aan dat gedeelte van dit boek komen, waar bij het overige behoort.

Ik kom tegenwoordig aan het eerde toneel van mijn treurfpel, het welk den grond tot alle verdere treurige gevolgen leide, die mij, tot aan mijne grijsneid toe, tot enen wezenlijken martelaar maakten.

Weinige dagen na de bataille van Sorau kwam de ordinaire veldpost in mijn' tent en bragt mij enen brie,.

Deze was van mijnen neef, den Overften der Pandouren, den Baron trenck, gedateerd uit Esfek, en

d0ur ' ' , , . . . De inhoud van

vier maanden oud. ——

denzelven was kortelijk deze: -

„ Uit uwe misfive, gedateerd Berlin 12 Febr. zie , ik, dat gij gaarne Hungaarfche paarden van ' mij zoudt willen hebben, om daar mede tegen " mijne huiaren en pandouren rond te draven.

Ik'heb bereids in de vorige campagne met vergenoegen ondervonden, dat de Pruisfifche „ trenck ook een goed foldaat is. Om te be„ tuigen, hoe zeer ik u fchatte, heb & uwe „ door mijne lieden gevangene paarden aan u te rug gezonden. Maar wilt gij Hungaarfche „ berijden, zoo neem mij in den volgenden veldtocht de mijnen in hec open veld af; of " kom bij uwen neef, die u met opene armen " ontvangen, en als zijnen zoon en vriend alle „ genoegens verfchaffen zal, enz."

Ik werd verfchnkt, en lachte bij het doorlezen van

dezen brief. 1 De Cornet tan wagenitz , tegenwoordig Generaal

en Chef der Hesfenkasfelfche armee , en de penter n nant

I. deel. V