is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 levensgeschiedenis van

die zich zeiven de verlorene vrijheid , in fpijt van alle vorftelijke en menfchelijke magt, weet weder te geven ■ voelt bij zulk een voorval zoo veel afkeer vaii alle eigendunkelijk gezag, dat ik zelf nog niet begrijpen kan, hoe ik ooit wederom befluiten kon, om in enen despotifchen (laat te leven, waar vrijheid, eer, geluk, vergenoegen, en goederen van den willekeur eens gebieders afhangen, die, zelfs met den besten wil, het geheel van enen uitgeftrekten ftaat niet over, zien kan.

Nooit ben ik ook bij al den arbeid, dien ik in de waereld ondernomen heb, zoo roemrijk en met zulke hartevreugde en reine wellust vermoeid geworden, als toen ik den vriend, welke voor mijne vrijheid enen zoo fchandelijken dood waagde, ten minften 12 uuren op mijne fchouderen gedragen, en hem met mij gered heb. Levendig had ons gewis niemand na Glatz te rug gebragt. Ik was dus, dewijl deze voor onmogelijk gehouden vlucht zoo gelukkig uitviel, door de Voorzienigheid beftemd, om nog veel treuriger rollen i 1 de waereld te fpelen , dan de eerfle, uit de welke alle de overige oirfprongelijk waren.

Was toenmaals mijn toekomftig gruwzaam noodlot, was een veertigjarige keten van treurige gebeurtenisfen voor mijne ogen ontdekt geworden, ik had de vlucht uit Glatz gewis niet voor een geluk gehouden. Een jaar geduld zou den verbolgen Koning bedaard hebben; en, wanneer ik tegenwoordig alles met een opgeklaard oog befchouw, dan was het beter voor mij, en ook voor den eerlijken schell geweest, dat wij elkander nooit gekend hadden. Want hij geraakte hier door, gelijk ik in het vervolg verhalen zal, in een Labyrinth van wederwaardigheden, die hij alleen door

zij-