Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20+ LEVENSGESCHIEDENIS VAN

mogelijk is, iierlijk inkleden moet, om dat ik misfchien meer door befcheidenheid voor het verloren regt mijner kinderen bewerken zal, dan tot dus verre mijn opwellend luid gefchreeuw, mijne vrije pen, en mijne edele fierheid tegen de machtige rovers mijner goederen voor mij zeiven te wege gebragt hebben.

Maar, daar in Weenen zelf van ene gefchiedenis, die reeds voor 37 jaren voorgevallen is, zoo verfchillend, zoo tegenftrijdig, zoo nadelig voor de eer van mijnen naam gelproken wordt; zoo wil ik in deze bladen alleen dat kort, maar echter grondig, voGrdragen, wat in de prothocollen der gerichtshoven nog te vinden is; alleen dat, voor welks waarheid en zekerheid ik mijne eer verpanden durf, en wat ik voor verlichte, onpartijdige regters nog tegenwoordig grondig bewijzen kan, bij aldien iemand, waar na ik wenfche, mij over dit verhaal aantastte; maar het welk men niet ligt zal zien gebeuren, dewijl Vorsten liever aan fchulöigen genade bewijzen, dan aan hun, welker onfchuld bewezen is, beloning.

De voormalige Overfte der Pandouren, frans Vrijheer van der TRtNCK, ftierf in zijn arrest op den Speelberg, den Aden Oétober 1749.

Ten onregte gelooft men in Weenen, dat zijn vermogen bij het vonnis , waar bij hij tot het arrest op den Speelberg verwezen werdt, geconfisceerd zij. Neen! hij had gene misdaad tegen den Staat begaan , hij werdt ook daar van niet befchuldigd , veel minder overtuigd. De Sententie luidt aldus *

——— „ Zijne goederen en zijn vermogen zullen „ onder adminiftratie van den door hem zeiven „ gekorenen Hofraad van kempf, en den Ba-

,, ron

Sluiten