is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDRIK, VRIJHEER VAN DER TRENCK. Hl

( . Met liet aanbreken van den dag werden nu op éénmaal alle mijne deuren geopend, en de Plaatsmajor, van fmids en metzclaars vergezeld , tradt in dezelve biunen. Men begon alles op het nauwkeurigst te onderzoeken. üe vloer, de muren, mijne

ketenen , zelvs mijn lijf werd gevibreerd; maar men

vondt niets. • Eindelijk vroeg men mij,

wat ik in den afgelopenen nacht gewerkt en gedommeld had. Ik had zelf ook de muis gehoord , en klaagde dus het arme dier aan. Toen kreeg ik terftond bevel, om hetzelve af te fchaffen. Ik floot, en terftond kwam de muis mij op den fchouder fpringen: ik bad alleen maar voor haar leven: de wachthebbende Officier nam haar mede in zijn' kamer , met de heiligde belofte , dat hij ze aan ene Dame zou geven, daar z;j het zeer goed zou hebben.

Toen hij het diertjen in de wachtkamer hadt gebragt , liet hij het aldaar lopen. Maar het was voor gene andere menfchen tam , als voor mij alléén; en het verdak zich dierhalven terltond weder.

In den nacht hadt zij , gelijk de fchildwachten den volgenden morgen meldden, aan de bultende deur van mijne gevangenis bedendig geknaagd: zelvs waren de tekens hier van nog zichtbaar.

Op den middag, toen men binnen kwam om te villieren, en d.iar mede bezig was, liep mijne muis mij op éénmaal bij de benen" op, klom op mijn' fchouder, en maakte aüerinnde fprongen , om hare vreugde te betuigen.

Hier bij is dit opmerkelijk, dat zij den vorigeu dag niet uit mijnen kerker gelopen was, maar in een' neusdoek in de wachtkamer was overgebragt; welige ongeveer ico fchreden van mijne gevangenis afwas, Hoe

vondt