is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

frans, vrijheer van der trenck. I45

zelf heb de twee lidtekenen van deze wonden gezien, en kan dus de waarheid van een zoo bijzonder voorVal bevestigen. Daarenboven heb ik ook alle zijne roemrijke daden, en alle de bewijzen van zijne tegenwoordigheid van geest, en van zijnen ijver, om zich in het heetfle vuur te wagen, van die Officieren g<> hoord, die toenmaals met hem dienden, en ooggetui-. gen van dezelven waren.

Hij diende ook in dezen veldtocht met eer, werdt met een' pijl aan den enkel gewond, en verwierf de gantfche lievde van den Veldmaarfchalk, maar laadde tevens ook den nijd van alle de Rusfifche Officiers op zich. Eindelijk trof hem een nieuw ongeluk, kort voor het einde van dezen bloedigen oorlog. Zijn regiment was opgemarcheerd, de vijand zwermde rondom hetzelve, hij badt zijn' Overften, om Gods wil, dat hij de Turken attacqueren mogt: maar deze was weder een Rus , hij weigerde dit dierhalven , en trenck gaf hem daar voor een oorvijg. Hij riep zij. ne lieden toe, om hem te volgen. Doch, daar deze gene Hungaren maar Rusfen waren, bleef alles ftaan, en trenck werdt gearrefteerd.

Nu veroordeelde hem de krijgsraad ter dood, en alle hoop op redding was verloren. Hoe gaarne de Ge. neraal hem ook genade gefchonkenv zou hebben, zoo was dit toch onmogelijk, dewijl hij zelf een vreemdeling was, en alle de Rusfen reeds over zijne partijdige ingenomenheid met vreemdelingen morden, en zich beledigd achtten.

De dag der executie brak aan. Hij werdt na buiten gebragt, om doorigefchoten te worden. Maar de Veldmaarfchalk hadt het zoo gefchikt, dat juist, toen het laatfte ogenblik naderde, de Veldmaarichalk lö-

III. deel. K wen-