is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148 levensgeschiedenis van

Zij hadden hunne aanvoerders, die zij Harumbacha noemden; dezen werden uit de fteikfte, dapperfte, en ftourmoedigde van de natie gekozen. Hunne wetten waren zoo ftreng, dat de minfte misflag met de koor. de ge'-.ra't werdt. Werdt één van hun in een dorp verraden, dan fpaarden zij niets, zelvs niet het ongeboren kin in den fchoot zijner moeder. Hunne wraak kende gene palen; en, wanneer eens ene gehele bende omkwam, dan moest de nieuwe Harum. bacha eerst het oord verwoesten, waar zijn voorganger met de zijnen gefneuveld was.

Zij leevden van den roof, onderhielden hunne fpions in Turkije, overvielen daar zelvs de Turkfche roverbenden, en namen hun den geroovden buit af, of moordden en plunderden de reizende kooplieden.' Dit alles verwekte in het gantfche Land ene algemene verfchrikking. Niemand waagde het, hunnen haat op zich te laden, en alle bezitters van goederen betaalden hun zelvs ene kleine contributie, om hunne heerlijkheden tegen de Turkfche rovers te befchermen. Waar dit gefchieade, daar leevde Heer en onderdaan

ge.

de Pannonié'rs, die aldaar eertijds hunne woonplaats hadden, zegt florus, „ Pannonii duobus faltibus, ac tribus fluviis, „ Dravo, Savo, Hiflroque vallabantur: populati proximos, „ intra ripas fe recipiebant." Lib. IV, cap. 12, §. 8. En de Sclaven, de tegenwoordige bewoners van dit Land worden befchreven als, ,, in hunne zeden bijna aan de Tuiken „ gelijk; oorlogzuchtig; om niets anders God biddende, als „ dat zij in de wapenen en in den krijg mogen fterven; ge» „ neigd tot opftand; en door gedurige Stroperijen hunne na„ buren kwellende:" y% bunoh» nota ad cmjverii Gcogra* pkiam, p. 398.