is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis der geheele staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192 STAATSOMWENTELING

st. mery eene redevoering aan den Koning, waarin hij hem uit de blijde verrukking des volks wegens de tegenwoordigheid van zijnen Koning, toonde, hoe onrechtvaardig men dit volk bij zijnen Koning bad aangeklaagd. „ Sire!" voegde hij'erbij, „ gij behoeft flechts in uwe gedachten „ de groote cn roerende waarheid te hernieuwen, 5, dat dc troon eens Konings nooit vaster Haat , „ dan wanneer hij gevestigd is op dc liefde en „ trouw der volken, bezit gij deezen, dan zal de „ uwe onwrikbaar zijn:" ethis van corny, eerfte Fiskaal des Konings, begeerde, dat deeze groots dag door een gedenkteken vereeuwigd wierd, het welk men ter eere van lodewyk XVI, den bewerker der nieuwe vrijheid van den Staat, den herfleller der nationaale gelukzaligheid, cn den vader van het Franfche volk moest oprichten: 's Konings hart was te vol, dan dat hij had kunnen fpreeken; bailly zeiae op zijn bevél en uit zijnen naam, dat hij gekomen was, om het volk wegens zijne denkwijze over hetzelve, gerust te Hellen, cn dc tegenwoordigheid en liefde van dat volk te genieten ; dat hij wenschtc , Vrede en rust in zijne Hoofdltad berfteld te zien; Wenschte, dat alles weder den gewoonen gang mogt gaan, cn de overtreeders der wet aan dc gerechtigheid overgeleverd mogten worden : hierop vatte lat. l y-tolendal het woord op, en zeide: „ Wdnu, burgers van den Staat! zift gij „ nu voldaan? hier is hij, welken uw hart riep;

hier