is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis der geheele staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN FRANKRIJK. 2JQ

De tweede partij was van gevoelen, dat bij de grondftellingen der eerfte partij wetten en algemeene orde de bodem ingeflagen, cn bet bellaanvan een groote menigte Staats-burgers aan de wraakzucht, nijd, eigenbaat en toomelooze wreedheid van een ongeregeld en opgeruid graauw overgeleverd worden zou; zij begeerde, dat den Koning de behoorelijke achting moest bevveezen, zekere hem van natuure toekomende rechten, gepaard met de magt, eigen aan een verkoozen Opperhoofd der Natie, gelaatcn, en dat hij door de Nationaale Vergadering gevolmagtigd moest worden om elken oproer krachtdaadig te onderdrukken en elke onwettige terechtftelling te verhinderen; zij drong 'er op aan, dat de Nationaale Vergadering zelve , als de eenige, thans nog ftandgrijpende, door de Natie zelve verkoozen , bevestigde en geëerbiedigde magt in het Rijk , ook 'als zodanige haare rechten en bevoegdheden doen gelden, en de eenige en hooglte rechtbank aanltellcn moest, voor dc misdaadigers, die men thans Misdaadigers der beledigde Majesteit noemde ; welke rechtbank echter billijk van dien dag af een begin ncemen kon, op welken de Natie konde beledigd worden, dat is, op welken zij de eerfte Magt in het Rijk geworden was, en als een zodanige befchouwd, onderwerping, trouw en een geregeld gedrag van ieder Staatsburger had kunnen verwachten en cifchen ; dat eindelijk bij de baldaadigheid en overmagt van het graauw, dc Nationaale Verga-