Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C t$ )

tteeoe Bans kosten, die 'teene Jaar merfce'yknrer dan het andere importeeren, niette hoog loopen > »og al dikwyls p aats heeft, i„ conformite van de meer gedachte refolutie, van den 6 October des Jaars 1731, genooten te worden, by Westzaan voor een zesde gedeelte by Westzaandam voor de helvt en by de drie Dorpen Koog, Zaandyk en Wormerveer, te famen voor een derde gedeelte: - en dat met alleen voordaan de Rekeningen op die wyze zouden worden opgemaakt en gefloten, maar dat

ReLutie tS7tgfane ?ansreke"inS> 'onform de Refolutie zoude worden veranderd , ten einde terftond daar van het effect te erlangen; zo als Z fchied is en vervolgens gepractifeerdVrdt. &

■ Hier door zyn des Bans Finantiële berekeningen met alleen duidelyker en verflaanbaarer gewaden maar is ook alles binnen deszelvs behoorlyke Bornes gebragt; zo dat de voordeelen der Ambachts. heeriyk^d ,nu alleen en geheel ten faveuren va„ ieders Dorpscas of 't welk het zelvde zegt, va" de Ingezeetenen der gemeenen Banne, ten wfcï behoeven dezelve, ingevolge van de Koops condl tien e„ de nadere verklaaring van Hun Ed. Gr. Mog «oalsalvoorens aangetoond is,is gekocht, gebragt en conform de (voorfchr. verdeelm| genood worden.'

Ik heb het een en ander wat breedergedetailleerd om de waare gefleldheid van de tegenw^rdSe Conftitutie en adminiftrade der AmbachtZe X heid waar by ieder Regent en Ingezetene 3£ heeft, en derzelver welvaard behoort te bevo de? ren , des te beter te doen kennnen, als om daar bv te doen opmerken: dat, hoe verward e„ donke? d kwerv de zaaken zyn, 'er met 'er tyd uitkomt

rachïn Z TT' mmim » m« ™S Krachten, de handen aan 't werk flaat, en alle des-

potike partyfehappen, de bron van alle bed v e„ waar over men zich veel al, niet dan te laa beklaagt, laat vaaren. Hadden onze Voorvaderen B 2 dit

Sluiten