is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over de constitutie en het bestuur van den banne en ambachts-heerlykheid Westzaanen, vóor de omwending in den jaare 1795.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

VAN DE

SECRETARISSEN.

Van ouds is 'er maar één Secretaris in den Banne geweest, die eertyds,door, of van wegen denGraave, en naderhand door de Kamer van Rekeningen der Domeinen van hun Ed. Gr. Mog., wierd aangefteld, ten tyde der Graaven, en ook na dien tyd, te Westzaan woonde, doch naderhand zich naar Wistzaandam met 'er woon begeeven heeft, en te Westzaan een Clercq fteldo, om de aldaar voorvallende zaaken, de Secretary betreffende, waar te neemen.

Dan de laatfte by gemelde Rekenkamer aangeftelde Secretaris, Johan Hendrik Haaks , in den Jaare .... ovcrleeden,en de Rekenkamer toen reeds buiten het volle bewind geraakt zynde, is, met derzelver confent, door de Regenten van den Banne , provifionëlyk eenen Secretaris, en wel mynen waardigen Vader, Simon Jongewaard, Notaris te Westzaan, aangefteld; welke aldaar is blyven woonen, doch een Clercq te Westzaandam hield,even als te vooren te Westzaan plaats had, toen de Secretaris te Westzaandam refideerde.

Zo dra de Ambachtsheerlykheid, by de Regenten van Westzaan, was gekocht, zo als bevoorens is gemeld, hebben dezelve, den 22'juni des Jaars 1729, den provifionelen Secretaris ejfe&iyelyk aangefteld. Dan de Regenten der andere Dorpen, daar mede niet te vreede zynde, hebben het zo verre gebragt, dat, by de voorens aangehaalde Refolutie van hun Ed. Gr. Mog., in dato 20 April des Jaars 1730, die aanftellinge buiten effeél is gefteld. '£r wierd derhal ven tegen den 10 Augustus de« E jWn