is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over de constitutie en het bestuur van den banne en ambachts-heerlykheid Westzaanen, vóor de omwending in den jaare 1795.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 94 >

t»y Westzian voor \ by Westzaandm voor §, eri by de drie Dorpen voor \ porde;

Wegens de \ verh =ogi <g op de Gebouwen, met rclade^toc de Am'achtshei-rlykheid; deeze Rekeiriri<' worde gedebiteerd voor — de Leges van het geheele beloop der ordinares Verponding en ■§ Verhooging — en 't montant van de Restanten der Gebouwen van dat Jaar, by ieder Thefaurier; en o-ecrediteerd, wegens — 't beloop van dc f Verhoo^mg, by ieder Thefaurier — 't Collectloon der ordmuiris verpon-ing van d.it Jair en 't montant der ontvangen Restanten van de Gebouwen, by ieder Thefaurier, wordende vervolgens het Saldo, of overfchot, geadfigneerd aan de Verpondingcas, hier voorgemeld, ter aflosfing; en onder aangiet.er J 'c beloop der oude en nieuwe Restanten der verponding en * verh >ogmg, der Gebouwen, by ieder Thefaurier,;

Tusfchen den Banne Westzaanen en Krommenie-, by welke Kronmentéwotóx gedebiteerd , voor — 't gunt door ieder I hef.uner betaald is, hem |», fen » aangaande, en waar van hun alvorens atfehnfSn zyn toegezonden - § in Schout- Ambt en t Larid met hun gemeen, volgei ds 't oud gebruikdor Vaderen, dan waar van de Sleutel te zoek is-de Leges van alle 't zelve — en *t Saldo dat dezelve 't voorig !aar mogt fchul-lig gebleeven zyn, dnn 't welk iedert veele Jaaren geen plaats meer gehad heeft.alzo dezelve direct by het doen der rekening betaalen; en daar tegen gecrediteerd, wegens - \, in de ontvangen Dyk- cn braakhuuren, dykgelden, ervpachien cn 't gur.t verder, den Uo>ge ■ en Laagendy eot.cerneerende, by ieders Thefaurier ontvanger, is: -'i gunt door hun betaald fs,vcdgens overgelegde rekening, aan Kerknuestc-ren fc Kiommeme voor Pastoryg li, cm geen I ee.rcn op den Twisch* ehk te weiden, cn yooru dat hun \ en \x aan. kpfvo i de coutribuciën aan de SchurdamS5***' fche