is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over de constitutie en het bestuur van den banne en ambachts-heerlykheid Westzaanen, vóor de omwending in den jaare 1795.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e 217 )

ter Thefaurie van den Suppliant berustende, en de Extracten daaruit, mede ten dezen geannexeerd, gefundeerd is,) evidentelyk confreert: dat de Ambachtsheeren deezer Banne, ten laatften met, altans federt den Jaare 1740, en dus meer dan 50 Jaaren gegeleden, hebben gerefolveerd, immers conftantelyk gepraétiiëerd: dat 'er niet meer, dan een Notaris te Westzaan, twee te Westzaandam , één te Zaandyk, en een te Wormerveer zouden worden geadmitteerd:

Dat hy Suppliant wel vertrouwt: dat, wanneer UEd. Achtb. dit alles hadden opgemerkt en in rype deliberatie genomen, de voorgemelde Admisfie aan II. f. Zwaanshals niet zo geredelyk, op Voordragt en inilantie van één of meerdere, doch zeer weinige Leden der Vergadering, hoe kundigin des Bans Conftitutie zich voordoende, zoude verleend, maar veel eer van de hand ge weezen zyn.

Dat ondertusfehen Hy Suppliant, die 37 Jaaren in de privative posfesfie van het Notaris-Ambt te Westzaan is geweest, cn dooide Goddelyke Goedertierenheid, (aan welke hy Suppliant zulks met hartelyke dankbaarheid erkent verfchuldigd te zyn,) tot heden , fchoon deszelys Jaaren aanmerkelyk klimmen nog niet in die ongunftigc gefteldheid is van deszelvs Ambtsbediening nier raar verëisch te kunnen waarneemen, veel min dat, om die reden een tweede Notaris, ter zyner refidenre , zoude benoodigd zyn. zich met die Admisfie van een tweede Notaris, zelvs byna naast zyne Woonplaats, en die, buiten twyfeJ bereids zyn aanhang heeft, of zal trachten te verkrygen , grootelyks geprajudiciëerd vindt, en -hu behoudens 'alle O 5