Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 STAATSOMWENTELING

fen (*), dewijl zij vreesden, dat de Koning daar» van een kwaade uitlegging en een verkeerd gebruik mogt maaken: de voorltanders van hetzelve waren en bleeven ook in hunne oogen vijanden der vrijheid en zulks was de oorzaak , dat men het van tijd tot tijd meer noodzaakelijk oordeelde, om den Koning, zijne'familie en de Nationaale Vergadering zelve naar Parijs ovcrtebrengen, ten einde des te beter een waaleend oog daarop te houden, en de plans en voorilagen der gevreesde Aristocraaten, in de Nationaale Vergadering , terftond in derzelver beginfelen te kunnen fmooren: zeker is het, dat deeze gisting en 'de daarmede gepaarde omltandigheden eene voorbereiding zijn geweest tot den oproer van den 5 Oclober, en dat deeze oproer, alle daaruit voordkomende omltandigheden daarbij gevoegd , moest uitbarften , zonder dat het juist noodig was, denzelven met veel konst te berokkenen; fchoon men dien, ééns uitgeborften zijnde, wel ftuuren en heviger maaken konde.

(*) In cenen brief aan de Vertegenwoordigers der flad , bij deeze gelegenheid gefchreven, van lieden die niet tot het gepeupel behoorden, Honden de vagende woorden - // n\ji pas un msmlre de la commune , qui ne regarde le Veto cojnme un facrilége ««. tional. Nous avons entend*, ce maiin ringt mille eiioyens crier point de Veto, point de Tyrcnsi Eehigte wijken der Had kwamen daartegen op met formede befluiten en waren voorzeker niet omgekochtf

Sluiten