is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis der geheele staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN FRANKRIJK; 22?

ben; doch men wilde eenvoudigheid met gemak en hechtheid paaren, en deeze grondftellhnj floot alle pracht cn losfe zwier daaruit.

Een talrijke menigte menfehen maakten met den arbeid, aan het geheel, allen mogelijken fpoed, én in het laatfle van de maand Junij was men reeds zo verre daarmede gevorderd, dat het tegen den bepaalden dag gereed kon weezen; doch het onverduldig charakter der Parijfenaaren, meende redenen te hebben van te moeten vreezen, dat het misfehien niet gereed zoude worden, en deeze charaktertrek gaf gelegenheid tot het fchoonfletooneeljiet welk de menschheid. ooit gezien hceftf twee of drie aanlchouwers vatteden eerst houweel en ipade op, om de daglooners te helpen; welhaast zag men honderden dit voorbeeld volgen,, het gerucht daarvan verfpreidde zig door geheel Parijs, en was als een vonk in het buskruid; den anderen morgen trokken geheele fchaaren naar het veld van Mars, zonder onderfcheid van fland, ouderdom of gedacht; veelen om te kijken,'nog meer om te werken; de ijver van de laatflen werd een fpoorflag voor de eerften, en niemand begeerde meer ledig te.ftaan; Abbéén en foldaaten, Ridders van de Lodewijks-orde en Monniken, vrouwen en kinderen, arbeidden met een blijd gewoel , het welk met elk oogenblik eenen nieuwen aangroei verkreeg; alleen de deftiggckleede aanP a