is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal eener reize van Bassora na Bagdad.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 DAGVERHAAL e^ner REIZE

den oever der riviere, die eene zeer vermaakelyke cn gefchikte plek tot onze legerplaats uitleverde.

Donderdag, 6 Mai.

Vroeg in deezen morgen, vervolgden wy onze reis , en trokken voort tot omtrent twaalf uuren , wanneer wy onze tenten opfloegen. Deeze dag was dc heeüte van allen , welken wy nog ondervonden hebben; en wy hadden daardoor den grootilen dienst van onze mahaffen. Omtrent twee uuren in den namiddag overleed onze zieke jongen. Ik vreeze, dat hy bezweek onder de geweldige hitte, fchoon zyne ziekte van eene ongemeen fiechte foort was , en van den beginne reeds eene ongunftige vertooning maakte. Wy begroeven den armen jongen , cn maakten het graf van eene groote diepte, om, indien mogelyk, de wilde beesten te beletten, dat zy by het lyk kwamen. In den avond ontftond 'er een iterke regen , verzeld van zwaaren donder en blikfem , en de wind zeer fel blyvende blaazen , waren wy genoodzaakt onze tenten te ftryken , en ons te redden zo wy best - konden, door in onze mahaffes te wyken , alwaar wy het weder konden trotzcn ,

het