is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal eener reize van Bassora na Bagdad.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van BAGDAD na BASSORA. 187

bewyzen aan den Gouverneur-Generaal, welke ons op eene zeer beleefde wyze ontving, en beval , dat men dc noodige paspoorten aan ons zou bezorgen. Op denzelfden dag verkreegen wy, door de bewerkinge van onzen Conful, van den Griekfchen Patriarch verlof, om het lyk van den Heiligen te zien, het geen bewaard wordt in eene zilveren .kist, rykelyk verfierd met edelgefteenten. Het is verwonderlyk wel bewaard; zynde hy, meer dan 700 jaaren geleden, op Cyprus geftorvcn, en, na aldaar 400 jaaren gebleven te zyn, na deeze plaats overgebragt.

Behalven de groote Vloot, hebben de Venetiaanen eene andere van galeien , die .bemand is met misdaadigen , welker wanbedryven niet van zulken aart zyn , dat zy den dood verdienen. Deeze arme fcbepfels zyn alle vastgekluisterd, elk aan zynen riem, ten getale van 100 op ieder fchip. Het is het rampzaligfte flag van ellendelingen, dat ik immer zag: fommigen hunner zyn voor al hun leeven tot deeze ftraf veroordeeld, anderen voor een zeker getal van jaaren, naar de grootheid hunner misdryven. Over elke galei heeft een jong edelman het bevel, die, in vervolg