Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANDREAS SPARMANS

R E I Z E.

TIENDE HOOFDSTUK.

VERBLIJF IN SIZIKAMMA, E IV X EIZS VAN DAAR NAAR DE Z E E K.0 £ RIVI £ *.

D

en vijfden van Slagtmaand kwamen wij in Sizikamma aan, en bezochten in die ftreek de drie voorlte landhoeven.

Dewijl in dit land verfcheidene onbekende gewasfen groeien, en hetzelve voor ons door geenen natuuronderzoeker betreeden was , vertoefden wij hier tot den twaalfden, toen wij weder van daar vertrokken , en naar het bovenfte of noordlijkfte deel der Zeekoerivier reisden. En van den vijftienden tot het einde deezer maand hielden wij ons verblijf in eene boeren wooning, aan het benedenfte of zuidlijkfte deel deezer rivier, niet verre van haaren roond, gelegen, daar eene plaats was, om 'er door te waaden.

Aan de oostzijde van het Leenwenwoud kan men dit land open noemen, omdat de groote reeks bergen, langs welken wij van de ftad aan de Kaap af aan tot hiertoe voortgereisd waren, omtrent deeze plaats ophoudt, of meer noordwaard loopt. — Deeze landftreek fchijnt tot die landen te behooren, welken ik boven als grasof zoece gronden en llrandvlakten befchreeven Bb 3 heb.~w

Sluiten