Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERTEBEESTEN EN E LAN Dfil EREN. 6\0

hairen bezet. — Tanden heefc hec dier alleenlijk in hec onderfte kaakebeen, en wel achc in : getal : de middenflen zijn de breedilen, en naar het bovenend breeder, dan aan den wortel; zij gelijken ten aanzien van hec getal en de geheele gefteldheid volkomen naar de tanden van

hec gnou. De beenen zijn eenigzins dun,

en de klaauwen zoo wel als de achterklaauwen klein.

De bovengemelde beroemde natuurkenner befchrijfc die dier in zijne fpicdegia zoologica f? onder den naam van antilope bubalis. — In hec fystema naturae van den hoogleeraar linn^os was hec reeds voorheen onder de benaaming van de gazelle capra dorcas gemeld, weshalve ik dan, om alle verwarring voortekomen, deezen naam der foorc behoude, wanneer ik naar de gegronde meening van dén heer p a l l a s de dorkas tot het gedacht der antilopen of gazellen reken. — De bubalis der ouden fchijnt met het hercebeesc, een en hetzelve dier te zijn, gelijk ook met de vache de Barbarie, welke men in de memoires pour fervir a riiistoire des animaux f4 befchre'ven vindt: alwaar de bijgevoegde afbeelding wel niet zeer naauwkeurig fchijnc te zijn ; maar nogthans een taamlijk voldoend begrip van die dier geeven kan. —

De heer pensant in zijne fynopfls of quadrupeds /r, en ook in zijne history of quadru-

fp ,Fasckulo x. pag. 12. mm. 16; en verder Fasckult XII. pag. 16. num. 13. ,fl Part. II. pag. 24. fig, 39. jt* 3.7.

peds

Sluiten