Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 Grondbeginselen

„ InflinEt; 'twelk in de oude Wijsgeer te zeer „ duister was, en in de hedendaagfche Wijs„ geerte geene meerdere duidelijkheid heeft. „ Indien men aan de menfchelijke Ziel niet „ zo veele beginfels toefchrijvt, als zij wer„ kingen oeffent, indien zij geene verzame„ ling van verfcheidene kragten is,b. v. eene „ kragt om gewaar te worden, te begrijpen, „ te oordeelen. te redeneeren, te willen en ,, te werken; heeft zij evenwel eene kragt „ om te gevoelen, of om zig zaaken te ver„ tegenwoordigen ; men kent aan dezelve, „ zo al geene verborgene vermogens , ten „ minften verborgene gewaarwordingen toe; „ zij heeft gevoelens, welke, indien ik het „ zeggen mag , zeer nabij koomen aan de

aangeboorene fajïinEleit. —. Een twijffelaar ,, zoude hier uit beflurten , dat wij in het „ geheel niet weeten wat de Ziel is, of wat „ dezelve heeft. — Het zoude eene voor„ zigtigcre en tevens verftandigere gevolg-

trekking zijn, op alle menfchelijke weten„ fchappcn toe te pasfen , 't geen van een „ veel verheevcner Wetenfchap gezegd is;

dat wij Jlegts ten deele kennen.''''

§ 3°-

Sluiten