Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï6"4 Grondbeginselen en Wil, en geheel ongevoelig zijn; afkeer van alle foorten van werkzaamheid, en eene onoverwinnelijke neiging tot rust hebben; bedoelende hunne zinnelijke begeerten» flegts de ftilling der onrust, die zij veroorzaaken, en de aangenaamheid der rust, die altijd m het genot volgt.

Wij kunnen niet nalaaten, nogmaals te herinneren, dat deeze opgave van het verfchil der Temperamenten flegts afgetrokken (abJïratV) , en , op deeze wijze , geenzints toepasfelijk is bij de beoordeeling der menfchen , zo als zij zijn. De vermengingen der vier genoemde Temperamenten met elkander kunnen op zo vcclcrhande wijzen plaats hebben; dc graaden der kragten onzer Redelijke en Dierlijke natuur, en derzelver betrekkingen tot elkander, kunnen zo zeer, tot in het oneindige, verfchillen, dat zelvs dan, wanneer men geene andere oorzaaken , dan de opgegeevene, voor het verfchil der Temperamenten aanneemt (en hoe veele oorzaaken kunnen er nog, buiten "deeze, zijn!) -— dat zelvs dan nog zeer wel kan

vast»

Sluiten