is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van een groot maar onzichtbaar verbond, tegen den christelyken godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 GESCHIED - VERHAAL.

zuiveren Godsdienst der Rede overeenkomt. Ten dien einde gaat hij vervolgends de gewigtigde pofitive leerftukken door, en toont door voorbeelden, hoe men wel de uitdrukkingen der Heil. Schrift zoo lang, tot de menfchen door zijne Filofofie volkomen verlicht zijn, behouden, maar aan dezelven geheel andere en verftandige verklaringen geven kan; niet als of de Heil. fchrijvers, als welke hiertoe ver of na niet verlicht genoeg waren, deze verklaringen zelve in de gedachten hadden gehad ; maar, omdat 'er geen ander middel over is, om den zwakken den Godsdienst der Rede fmaaklijk te maken, nadien men hun den geöpenbaarden Godsdienst niet wel regelrecht ontnemen kan.

Deze uitvinding is niet geheel nieuw; maar, wel de wijze, op welke de Heer Kant te werk gaat. Het is de zoogenoemde allegorifche uitlegging, van welke zich ontelbare bijzondere Geleerden, maar ook geheele partijen, evenwel op veelerhande wijzen, en met dat onderfcheid bediend hebben, dat zij zelve geloofden, dat hunne verklaringen den eigenlijken en waaren, in allen gevalle geheimen zin der Chriftelijke leerftukken, welke van den letterlijken zin onderfcheiden was, bevatteden. De Heer Kant is zoo eenvouwig niet, om dit zelfs te gelooven, maar de geheele zaak is bij hem Hechts een foort van huismiddeltjen, dat men een poos, en benevens andere middelen gebruiken kan, dewijl de menfchen toch niet zoo gemaklijk van de Openbaring af te brengen zijn; een middeltjen, het

welk,