is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van een groot maar onzichtbaar verbond, tegen den christelyken godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14* BYLAGEN.

zicht, de wetgevende Magt!!! en zij heeft getoond, in welke hooge mate zij de wetgevende magt uitoefent, doordien zij den geest beheerscht. Dit Bibliopolokratisch verbond fpreekt over elk gefchrift, dat hun in den weg is, over elk, die hun misdaadig plan zou kunnen ontdekken en krachteloos maken, het vonnis der vernietiging, of wel der verdoeming uit, ia duizend Tijdfchriften, Brochures, en Geleerde Nieuwspapieren , en het blijft onvermijdelijk veroordeeld, ongelezen, of vernietigd. De vrijheid der Drukpers , die zelfs den ongebondenden oproermaker de baan ontduit, komt, dewijl zij het Gerichtshof der geleerde Cenfuur eenzijdig bezitten, cn gevvelddaadig uitoefenen, ook zelfs, waar de politie een Cenfuur-ambt heeft aangefteld, daar zij hebben weten in te fluipen, andersgezinden

niet te baat.

„ Het blijft eene uitgemaakte waarheid, door de gefchiedenis der Franfche Revolutie vreeslijk beveiligd : Hadden de welgezinde Franfche Patriotten > zich bij tijds met hunnen Koning in een

gemeenfchaplijk verbond tegen de Filofofen en Boekverkopers, of met één woord, tegen het Jacobijner-verbond vcrëenigd, cn even zoo confequent, als hunne partijen gehandeld, de Godsdienst zou zijn gezag behouden, en daardoor de uitberfting van alle gruweldaden verhinderd — en Lodewijk XVI. en zijne Gemaalin het Bloed-

fchavot niet hebben moeten beklimmen!!

„ Hoe geweldig de heerfchappij der zoogenoemde Filofofen over de gevoelens tot de Franfche

Staats-