is toegevoegd aan uw favorieten.

De burger en zyne rechten; de overheid en haare pligten; nevens de wetgeevende magt, en het recht van oorlog en vrede.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.Deel.

2. De

Aenne*

ming van 's Volks Opdragt geeft een volkomen Regt.

3. De Ov.

geborenen hebben nog geen Regt.

4. Hun

Voorouders konnen des dit Regt ten hunnen opzigt afftaen.

192 Beginsels van VBurgerlykRegt.

§, VIII. 2. Laet ons ten Tweeden deze Beginfels toepaüen. Zy, die uit het Koninglyk Geflagt den wil des Volks, die hen de Kroon opdroeg, aennamen, hebben ontegenzeggelyk daerdoor een volmaekt en onherroepelyk Regt bekomen , waervan men hen zonder hunne toeftemming niet berooven kan.

§. IX. 3. Ten Derden , in opzigt van degenen die nog geboren moeten worden , gelyk zy de fchikking des Volks niet hebben aengenomen, zoo hebben zy ook nog geenig Regt. En bygevolge is die fchikking ten hunnen aenzien nog maer een onvolkomen daed, eene hope , en zulk iet waervan het Volk altoos de meeseer blyft.

§. X. 4, Maer ten Vierden, de Voorouders , zult gy zeggen, van hen die geboren zullen worden, hebben voor hen en in hun plaets toegeftemd en belooft, en dus de Verbindtenis des Volks ten hunnen voordeele ontfangen. Zeer wel. Dit zelve geeft aen den Affland gezag, en verfterkt 'er de uitwerking van. Want dewyl het Regt dergenen die nog geboren moeten worden , geen anderen grondflag heeft als de faemenloop van den wil des Volks en de aenneming hunner Voorvaderen,