Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Pligten der Onderdaenen, 201

ger van den Staet te wezen , inzonderheif op drie manieren: 1. VoorEerft. als menJ zich elders gaet nederflaen. 2. Ten Tweeden , als men om eenige misdaed gebannen word uit het Land, en beroofd van het Burgerregt. 3. Ten Derden en eindelyk, wanneer men in de noodzakelykheit gebragt word om zich aen eenen Overwinnaer te onderwerpen.

§. XIII. 'tIs een Natuurlyk Regt,aen alle vrye Volkeren eigen, dat elk de vryheit heeft van nae elders te vertrekken „ indien hem zulks beft en gevoegzaerm dunkt Inderdaed, men heeft, toen men een Lid van het Staetendom wiert, daerora niet t'eenemael afgeflaen van de zorg voor zichzelf en voor zyne eigene zaeken; integendeel, men zoekt eene magtige befcherming, onder de vleugels van welke men voor zich de behoeften en gemakken des levens kan vinden. En overzulks is den byzondere perfoonen in eenen Staet de vryheit niet te weigeren, dat zy zich elders nederflaen , om zichzelve de voordeden, welke zy in hun Vaderland niet vinden, te bezorgen,

§. XIV. Ondertusschen zyn hieromtrent zekere grondregels van pligt en wel-, voegelykheit, die men niet mag te buiN 5 ten

Hoeft-

Elk heeft vryheit tae elders e verrekken.

Grondregels hier in igt te nemen.

Sluiten