is toegevoegd aan uw favorieten.

De burger en zyne rechten; de overheid en haare pligten; nevens de wetgeevende magt, en het recht van oorlog en vrede.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Oirzaeken des Oorlogs. 411

\ Is overzulks een zeer gevaerlyk ding.j aen eene meenigte van vreemdelingen deze geheimen te laeten beipieden ; als welke, de wapens in handen hebbende, hun voordeel konnen doen met onze zwakheit, en maken dat wy ons over onze onvoorzigtigheit beklagen.

§. XXV. Doe 'er ten Vyfden by, dat 'er in een Staet byna altoos muitzugtige en oproerige geeften gevonden worden, welke in ftaet zyn om den Vreemdeling aenteloopen en opterooïen, of tegen hunne Medeburgers, of zelfs tegen hunnen Oppergebieder, of ook eindelyk tegen de Nabuuren. Alle deze redenen toonen genoegzaem, dat, wat voorzorgen men ook moge dragen , dezelve ons niet voor de grootfte gevaeren konnen dekken.

§. XXV*. Hier kan men eindelyk, en ten Zesden, als ten toemaete boven all' het bygebragte , zich te binnen brengen, het voorbeeld van ontelbaere Volkeren, die zeer qüalyk beloond wierden , voor de gemakkelykheit en toegevendheit, welke zy hadden, in het toeftaen van den Doortogt, en met Vreemde Krygsben den door hunne Landen te laten trekken,

§. XXVI.

i. Hooft, hk,

y. Muit*

z,ugtigen konnen den Door. trekker op* rooien.

6. Veele Volkeren qualyk voor die Vergunning be. kond.