Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat Geoorlófd is in V Oorlog. 48

hangelykheit van den Staet der Natuure dertig Hoofden van Huisgezinnen , be woonders eener zelfde Landftreeke, ziel faemverbonden hadden om andere Fa miliehoofden, insgelyks met den anderer veréénd, aentevallen of weêrftand te bie den; dan, zegge ik, dat de overige, wel ke in dien oort ofte elders wonen, en die niet aen de eene of de andere zyde in he verbond getreden zyn, niemand van hen. die uit dè twee partyen in hunne handeii valt, daerom als een roover of moorder, zoolang dit kleen Oorlog duurt,(ook niet nadat hetzelve geëindigd is,) ftraffen moeten of mogen.

§, XVI. Zy mogen het niet doen geduurende den Oorlog: want dit ware zich het gefchil van een der Partyen aentetrekken, en eigen te maken; daer zy even hierdoor dat zy in 't eerft onzydig bleven, openbaerlyk het regt hebben afgeftaen , van zich met hetgene in dien Oorlog voorviel te bemoeien. En nog veel minder konnen zy het voorgemelde doen nadat het Oorlog geëindigd is: nademael, alzoo de Kryg niet kon ophouden zonder eenige Bylegging of een Vreêverbond, de Belanghebbenden zelve gehouden worden, elkander all'de rampen Hh en

1

,f. Hooft* \lluk.

En nader

aenge-

drongen.

Sluiten