Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

iv. e

2 t

En men j moet 's | Vyands le ' w»Jparen' zoo men kan.

VeToe-

pasfmg dezer Grondre gels heef zyne z<w, ngheit.

86 Beginsels van V Bur.ger.lyk Regt.

ifcht, en dat 'er ten dezen opzigte malingen in agt te nemen zyn, welke men ionder misdaed te begaen niet mag overreden of verzuimen.

§. III. In 't Algemeen, moet men iltbos de Beginfels eerbieden, van ons in iet voorgaende Hooftftuk vaftgefteld-, volgens welke te oordeelen ftaet over den rap tot welken men de vyandlykheden kan voortzetten. De magt die men heeft om 's Vyands leven wegtenemen , gaet dus niet voort tot in 't onbepaelde : en byaldien men het wettig doel bereiken kan, 't geen men zich met den oorlog voorftelde; byaldien men zich verdeedigen en herftelling verkrygen kan van het ongelyk ons aengedaen ; midsgaders goede verzekering voor't toekomende, indien men den Vyand het leven fpaert; zoo is het ontegenzeggelyk,dat de Geregtigheit en Menfchelykheit vorderen, dezerwyze te werk te gaen.

§ IV. 'Wel is waer, in de toepasfing dezer Grondregelen op byzondere gevallen, kanment'eeniger tyd zeer moëielyk, om niet te zeggen , onmogelyk, de ■ uitgeftrektheit en paelen , welke aen dezelve te geven zyn, nauwkeurige kenmerken Doch het is den minften altoos zeker,

Sluiten