is toegevoegd aan je favorieten.

De burger en zyne rechten; de overheid en haare pligten; nevens de wetgeevende magt, en het recht van oorlog en vrede.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Ambassadeurs, enz. 639

ontvlugt zulkeen Ambafladeur, zoo is zyn Meefter gehouden hem overteleveren,

wanneer men hem opëifcht. Dan,

indien de misdaed, hoe fchrikkelyk en opentlyk dezelve zy, enkel een byzondei perfoon beledigd heeft, zoo moet de Gezant omzulks niet gehouden worden een vyand van het Staetendom of van den Vorft te zyn. Maer, gelyk wanneer zyn Meefter eenig misdryf van dien aert begaen had, men 'er hem voldoening van zou moeten vragen, en geenszins de wapenen tegen hem zou mogen opvatten ten zy hy die weigerde te geven , zoo wil dezelfde reden van billykheit,dathy,bywien de Ambafladeur dusdanig een misdaed bedreef, hem aen deszelfs Meefter terugzende, met verzoek van hem overteleveren of te ftraffen. Want hem gevangen te houden tot dat zyn Meefter hem of terugriep om hem te ftraffen, of verklaerde dat hy hem overgaf, zou eenig wantrouwen aen de Geregtigheit van zynen Meefter te kennen geven, en hem daerdoor eenigerwyze beledigen, nadien de Ambafladeur hem alsnog verbeeldde.

§. XIV. Maer, 5. in de vyfde plaets: wanneer de misdaed op laft van den Vorft, die den Gezant zond, begaen is geworden , zou het inderdaed onvoorzigtig wezen

15.Hooft(tui.

f. Ook ingeval zy 't op laft hunnes Meefters deeden.