is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

au

NEDERLANDSCHE

die al het bewind van zaaken in handen hadt , zyne Praauwcn verzameld hadt om een vrolyken dag aan zyne Vrouwen te geeven, en dat zy, zonder eenig kwaad voorneemen, het Schip genaderd waren.

De Hollanders gaven hier op alleen tot antwoord , waarom zy hun vooraf daar van geene kennis gegeeven hadden? cn flapten voorts van dit onderwerp af. In tegendeel betoonden zy hun allerlei vriendlykheden , en (lelden hun eenige gefchenken ter band voor den Koning en dcszelfs Stedehouder.

De Eilanders vertrokken zeer voldaan ; zy hadden gevreesd een lot te zullen ondergaan, hunner geveinsdheid waardig. De Chinees van Patana was de fmeeder van dit verraad. Meermaalen hadt hy zich aan diergelyke lafhartigheid fchuldig gemaakt. Nog onlangs hadt hy, nevens vyf anderen, zich meester gemaakt van eene Portugeefche Bark , met welke zy, kwanzuis, als Pasfagiers overvoeren; alle de Portugeezen, die 'er op waren , hadden zy onvoorziens den hals afgefneeden.

Groot was het gevaar, waar in zich van noort bevondt. ^ In den nacht kwamen voor den Boeg van 't Schip vier Zwemmers, met oogmerk om het Kabeltouw af te fnyden. Indien hun dit gelukt ware, zou het Schip noodwendig tegen het ftrand hebben moeten dryven, dewyl zy geen ander Anker hadden, dan waar voor zy thans vertuid lagen. Gelukkig ontdekten zy by tyds de Praauw, waar uit zy gefprongen waren, en verhinderden, door fc bieten , hun fnood ontwerp.

Het Eiland Borneo is een van de grootfte van geheel Oostindie. De Hoofdltad, die den zelfden naam voert, legt in eenen Moeras: zodat de Inwooners

met