Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 HET LEVEN VAN

digen man zoude bewerken , maar deze gaf ten antwoord: bet is myn zaak niet; en Ook waren alle andere pogingen vruchtloos.

Onze held zat mede niet ftil om zyne ver» losfing te verkrygen, en zyne reeds bezoedelde eer, (wat heeft een braaf man toch waardigers l) te zuiveren, doch mede te vergeefsch; zelfs liet men, om zyn misdryf fchynbaar te maaken, zyne papieren uit zyn logement haaien $ men verplaatfte hem in eene andere kamer, en

gaf bevel, dat hy niemand mogt zien.

Hy verviel in ziektens ; zyne onvergelykelyke Gemalin wendde alle moeite aan , om by hem te mogen komen, ja ook zelfs met aanbieding van mede gevangen te willen blyven $ edel voorwerp! — met hoe veel gronds

heeft de Prins der Nederlanafche Dichtere® niet gezongen:

Waer wert oprechter trou , Dan tusfchen man en vrou Ter werelt ooit gevonden ?

Twee zielen, gloénde aan een ge/meets

Of vast gefchakelt en verbonden In lief en leedt.

Sluiten