is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Hugo de Groot, uit echte stukken opgemaakt; versierd met twee juiste afbeeldigen van het koffer, waarin hij zijne gevangenis op Loevestein ontkomen is

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hugo db groot. III

„ Burgemeefler, mitsgaders Mr. johan ca. „ merling, Raad-penfionaris derzelver Stad, „ de welken gezamentlyk , en elk in 't by„ zonder, ten verzoeke van den Heerewir.„ lem de groot, Advocaat voor denHove „ van Holland, van wege zynen broeder „ htjgo de groot, thans Ambasfadeur van haar „ Majefteit, en de kroon Zweeden, by zyne ,, Majefteit van Frankryk, hebben verklaard ,, en getuigd,by den eed by hem refpeclivelyk „ in hunne amten gedaan, dat zy comparan„ ten, als gedeputeerden deezer ftad , pre,, fent zyn geweest, in de vergadering van de „ Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland „ en West friesland, gehouden vóórPaasfchen „ van den jaare 1632 , en dat zylieden com„ paranten ten zeiven tyde de Gedeputeerden „ der Stad Rotterdam, dewelken ter voor„ fchreevene Vergaderinge, de voornoemde „ Stede Rotterdam waren reprelènteerende , ,, hebben hooren mondeling uit verklaaren , ,, dat de voornoemde hugo de groot, „ ten tyde dat hy het Penfionarisfchap, en 'c „ Gecommitteerde Raadfchap der voorfchre„ vene Stede was waarneemende , en naam„ lyk, in den jaare 1Ó18 , niet anders heeft „ geproponeerd, voorgedraagen, en gedaan