Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 II. 5. iv. D. z.Afd. VU. Over de Toepas, der

. newton leeft princ. !!■ fect. 6. i i'tbreede getio<~d. wai 'er met de fl'ngsrs tn een tegen/land biedende midden/toffe geg beurt, 't welk ook anderen na hem g?davi hebben.

12-j. Ten einde de tegenftand der lucht te beter

overwonnen worden , moet men, in plaets van bol"

len, bolachtige lenfen gebruiken, enwelzulken,

die zwaer zijn, in welk geval de fchommelingen

der flingers lang aenhouden.

D. V. g. 67. beïitoud heeft-in eene verhande¬

ling over de uurwerkkunde uitmuntende proeyen over dit fluk in't werk gefield. Zie 2. d. p, 67—77.

228. De tegenftand der lucht werkt uit, dat een gewigt, ten eenen flinger vastgemaekt, gedeeltlijk van de lucht opgehouden, hier door ligter wordt; en dat de flinger alleen door een deel van zijn zwaerte kracht bewogen worde, en daerom juist korter zy. Op dat derhalven de lengte van den enkelvouwigen flinger, in dc lucht fchommelende, tot die lengte worde overgebragt, welke zy in het luchledige zoude hebben , moet men d.it deel daer by doen , 't welk tot de lengte van den flinger in de lucht ftaet, gelijk de dichtheid der lucht tot de dichtheid der ftof. waer uit de flinger beftaet.

Zie bououer fig. de Ia terre p. 339. f-qq. jon.

bernoulli heeft het geval hagëfpóhri, waer ineen flinger in eene vioeiftoffe bewogen wordt, mem. de l'acad. 1714.

p. 226. $. 32. Zie ook cl air a nt ibid. 1738. f.

I60.

S.

OVER DE WYZE, OP WELKE DE SLINGERS OP DE UURWERKEN TOEGEPAST WORDEN.

229. Wanneer men de flingers toepast op uurwer-

Sluiten